Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

3.3.2015

Israel Alftans pastoris i Storkyro Uhrsprång på Mö- dernet, afskrivit af hans egna antekningar

TerhiA:n sähköisen jäämistön perkaus jatkuu. Tällä kertaa lukemattomia kiistoja ja keskusteluita aiheuttanutta Emerentia Tottia koskeva asiakirja, joka on Israel Alftanin käsialaa;
Konung ERIC XIV. gift med CATHARINA MÅNSDOTTER
död 1577. äro? till concubin 1565. Ächtad och  ………
krönt till dråttning 1568. H(ade)
med Konung Eric fyra barn: Gustav,
Henric, Arnold och dottern: afled på?  ………………..
Liuxela gård 1612 d. 13.Dec: kl. 5 ...  afl. på 63 året. hon lem
nat efter sig mycket beröm här i Finland för gudsfr. gifmildhet
andra dygder. begrafven i Tottiska grafven i Åbo domk.


död 1577. Tog till concubin 1565. ächtad och


Henric, Arnold och dottren: afled …
Liuxela gård 1612 d. 13 Dec: Kl: 5 om aft: på 63 året.

na_ efter sig mycket beröm här i Finland för gudsfr: gifmildhet

Sigrid (gift... ks. alla)
Konung Erics ächta dotter med
drottning Catharina
död 1633 d. 14 Apr: begrafven
i Åbo domkyrcka d. 15 Martii 1635
gift med Henric Tott
Lagman i Österbotten
Landshöfdinge öf. Finland.
H: till Siundeby, Watzala, Gerknäs
och Niemis. Dennas Fader Claes Åkeson
Tott Riksråd och Riddare. Modren Christina Horn.
Friherinna till Åminne. dennas äldre förfäder neml. Henric Totts låttit uppbygga NYSLOTT 1477.

Håkan Tott
Son af Henric Tott och
Sigrid. Herre till Sundby.
Riddare. Kongl. Maijestets
och Sveriges Rikes råd samt
fältMarsihalck. Dödde i
Stockholm d. 19 Martii 1640.
Håkan Tott  H. till Ekholmssund, Siundeby
Watzala, Liuxela och Gerknäs. Riddare.
Sveriges Rikes Råd och FältMarsihalck
född på Gerknäs gård uti Nyland i Store
Luojo Sochn år 1598 d. 4 Junii. 1628 i Junio
gift med Sigrid Bielcke Friherrinna till Sahlestad.
1630 d. 19 Maij Riksråd. 1633 hämtade if.
Tyskland(h) Gust: Adolphs Lijk. Haft 3 Söner
af hla allenast Claës Tott honom öfverlefvat.
1638 gift 2dra gången med Fröken Christina
Brahe. afled d. 15 Julii 1640 på sin gård LAVILA
i Euraåminne Sochn.

Claes Tott. Håkans Son
Grefve till Carleby. Frihärre
till Sundby. Herre till EkholmsSund.
K: Mts och Sveriges Rikes Råd. Fält
Marschalck och General Gouverneur
öf. Finland. Öfver Ståthållare
i Stockholm. Född 1616 d. 15 Nov:
upphögdes till grefve af drottning
Christina 1652 d. 20 Martii. Död
i Paris d. 15 Julii 1674.

Claës Tott.
Blef 1652 grefve till Carleborg
och fick till grefskap åtskillige Cronones
byar i Österbotten och Nya Carleby Sochn
grefskapet återföll till Cronan, och se-
dan et mantal blifvit lämnat till
beständigt Härads Höfdinge boställe,
äro bönder satte på de öfrige.

EMERENTIA TOTT (gift med ERICUS ERICI ALFTANUS
Pastor och Probst i Töfsala
denna Emer: Tott kan ej vara Claes
Tottes dotter, medan Hennes Son
Israël Alftan är född 1632, då
Clas Tott ej var mera änn 16 år
gammal, såsom född 1616. icke häller
Håkans mindre Henric Tottes dr,
medan Abraham Alftan då varit
Sonadotters Son af? dotters Son  ………………………
af Sigrid, och i sådant fall ej behöft
derivera sitt slächtskap if. Hennes
Morbror, när han kunnat härleda
sig i 3die ei 4de led if. Konung Eric  ………………….
och drottning Catharina (släkt), åtminstone
ej underlåtit at nämna det, när
han så noga utfört det förra. Föga troligt
 …... at en Prost i Töfsala fåt... en Landshöfdinges
(teksti katkeaa)Sonadotters Son elr dotters Sonsig i 3die elr 4de led
ISRAËL ALFTAN. Erics Son
Pastor i Storkyro

#  varit, kunde det ej vara okunnig...?
för alla barnabarnen, som aldrig
förmält om något sådant.
Joh: H. Eimelaeus:
Israel Alftans dotterSon

Nota. Således måtte Emerentia
Tott vara af en hel annan
Linea änn denna if. Eric ….

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Muslimi, josta tuli kristitty

Nakkilan seurakunnan vierasseurakuntalaisten luettelosta löytyy todella mielenkiintoinen tapaus elokuulta 1880. Mainitun kuukauden 15. päiv...