Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

13.2.2015

Hämäläisiä käräjillä

Aloitan blogissani pienen sarjan käräjäpöytäkirjoja. Kaikki tekstit ovat Terhi Arpalahden puhtaaksi kirjoittamia, josta me kaikki sukututkijat voimme olla vain iloisia!


JK-1685  RUOVESI  WT  8.1.1750

p30            Bonden Joseph Thomasson ifrån Wärimaja förekom och berättade at thes Fader Thomas Hendriksson, som warit ägare af Hyrilä börde Hemman och Joseph nu besitter, i sidstl: Maji månad genom döden aflidit, begiärte således, thet Rätten behagade förordna Laga Arfskifte i boet af underskrefwen Häradshöfding samt Nämndemännerne
p30v          Samuel Mattsson Peska och Johan Thomasson Hanhoi at förrättas Josephs moder änkan Kirstin samt hans 3ne Systrar Lisa, Sophia och Marja emellan, then förstnämde redan gift men the twänne senare än oförsörgde;  altså och i anledning af XII Cap: Ärfda Balken blef sådant bewilljat, skall således den 13. i denne månad uti samtelige wederbörandes närwaro wärckställt blifwa, hwar jemte til Josephs Systrars Sophias och Marias förmyndare förordnades Bofaste Bonden Sigfred Mattsson Seppälä, som sine pupillers rätt och förmån wid thetta tilfälle har at bewaka.


JK-1685  ORIVESI  WT  15.1.1750

p57            Sedan företrädde Hustrun Maria Simons dotter ifrån Onnistaipale jemte thes Son drengen Matts Jöransson ifrån Suomasema Kärande samt förafskiedade Dragon Thomas Långsam ifrån Hörtsäne Swarande och gåfwo Rätten widhanden, at the med hwar annan uti thet af the förra emot then senare til thetta Ting instemde mål angående någre af Swaranden emot Käranderne nyligen om en Söknedag fälde oqwädens ord samt osanna förwitelser sålunda förlikte äro, at Thomas Långsam afbedt sin förseelse härutinnan, thet samma han ock nu in för Rätta giorde med förmälan sådant wara skedt af hastighet och mindre betänckande, skolandes Långsam  thes utan gifwa Käranderne för theras rättegångs omkåstningar 24 daler Kpprmt, hwilka häremot sitt til ämnade
p57v          Käromål emot Långsam i thenne sak nu uphäfwa, som Parterne med Handslag stadfästade och til minnes anteknades.


JK-1685  RUOVESI  HT  22.10.1750

p662v       På thetta ställe är utelemnad ransakningen och domen som til Kongl: Maijts och Riksens Högl: Hof Rätt i Stor Furstendömet Finland blifwit afsänd angående ogifta Soldaten Christer Nyberg under Biörneborgs Läns Regemente samt nu mera Soldate Hustrun Lisa Jacobs dotter ifrån Kukomäki by af Ätzäri Kapellgäld, hwilka äro syskonebarn och hafwa med hwarannan öfwat Kötsligit umgänge samt barn samman aflat för än Lisa blef trolofwad och wigd med sin nuwarande man Soldaten af besagde Regemente Thomas Orre.

p704v       Bonden Anders Hendriksson Nenonen ifrån Pihlajalax ingaf twänne angående Arfs författade förenings skrifter
p705          som sålunda lyda:
Wij nedannämnde Bröder hafwa härmed welat försäkra wår Broder Anders Hendriksson, thet wij af all den egendom som han ägt och under händer bekommit af wår K: Fader Hendrik Olofsson, som ännu lefwer och underhålles af Anders, wela hwarcken af löst eller fast utan allenast the 50 dr Krmt och en Koo, them iag Thomas Hendriksson bekommer, then ena tunnan Råg och en Koo, som jag Olof Hendriksson har at fordra, och the 50 daler Krmt och en Koo, som jag Johan Hendriksson skall få. Och så äro wij här med wähl nögde, hwilcket wij med wåre namn och bomärken stadfäste.
Sochnestufwa, den 30. Dec. 1744
Thomas Hendriksson,  Olof Hendriksson,  Johan Hendriksson
Till witne   Michael Cairenius,   Kl: Anders Blom,   Hendrik Josephsson
Wij underskrifne Bröder eij
p705v              will det ringaste efter wår Sal: Fars qwarblifwande egendom i löst hwarcken fast af wår Bror Anders efterfråga mehr, som wij redan bekommit hafwe, eij heller någon arfskift tilfråga, detta wilje wij med wårt namns och Bomärkens underskrifwande bekräfta.
Gammalby d. 19. Decembr 1744
Joseph Hendriksson,   Daniel Hendriksson
Till witne   Hen: Ullenbergh

Hwilka, sedan the blifwit upläsne och på finska språket uttydde, til Anderses framdeles bewar i domboken infördes, och warder thetta til Laga bewijs theröfwer meddelt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...