Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

17.2.2015

Hämäläiset käräjät III

Kolmas osa hämäläisiä käräjäpöytäkirjoja......

JK-1688  ORIVESI  Häradssyn  29.5.1752

p521 … Til witnen i saken åberopades på Oriwesi sidan …. Inhysningen här i byen Jöran Mickelsson … Emot Jöran Mickelsson hade de Onnistaipale boer intet jäf at anföra, så wida han här i byen ei
p521v skal niuta någon annan förmon än allenast husrum på Kontti hemman och eliest föda sig med arbete hos en och annan …. etc


JK-1691  RUOVESI WINTER TING  8.1.1754

p8 Bonden Henrich Josephsson ifrån Nenonen ingaf i Rätten en sålunda lydande förenings skrifft:
“ Såsom undertecknadt wärdinna Brita Henrichs dotter å Nenoses hemman i Pihlajalax by af Ruowesi moderkyrko län blifwit Encka d. 25. Novembr: år 1752 därmedelst at min man Anders Hendersson genom en salig hädanfärd afsomnat, och därföre min skyldighet warit at effter Lag låta upteckning för sig gå, hwarigenom iag min Fördel gifftorätt och morgongåfwa samt Barnen sitt Fädernes arf bordt effter samma
p8v upteckning undfå. Och som min salige man effter sin Fader igenom 1745 d. 30. Decembr: med sina Fyra Bröder giordt förlikning och den samma lagl: wid den loflige Härads Rätten i orten stadfäst så at om samma Förliknings innehåll ei betalt wore det Salige afledne Anders Bröder wore skyldige at få som de förmena sig hafwa at fordra oklandrat betalas af min måg Henrich Josephsson. Emedlertid ingår iag en förening med mina Barn på det sättet, at til min måg Henrich Josephsson updrogs af mig min fördel gifftorätt och morgongofwa af det iag effter min Salige man borde åtniuta däremot, at han min måg Henrich Josephsson mig skiötandes är i min hela ålderdom til des iag af Gudi til Grafwen kallad warder, då han ock mig med egen bekostnad hederligen begrafwa låter, så at min andra måg Joseph Johansson effter min död intet har at klandra på sin hustrus Fädernes eller mödernes arf hwarcken i löst eller fast, sedan han bekommit twåhundrade daler Krmt, en Res Wacka,
p9 en Lija och en yxa samt en tunna spannemål, utom det han oberäknadt med sin hustru fått, har han bekommit uppå desse 200 …, 66 … Krmt och en Res wacka, det öfriga återstår, som härnäst emot quittence bör betalas af min måg Henrich Josephsson, hwilcket betyges i fremmande mäns närwaro med min underskrifft af Törne  d. 20. Decembr: 1753.
Brita Henrichs dotter, Encka och Swärmoder för mina mågar af Nenoses hemman i Ruowesi Sn.
til witnes  Jacob Joh: Bergström,  C: Palmrooth
Med denne föreskrefne Förening, som wår föreskrefne Swärmoder giordt hafwer, äre wij underskrefne hennes Swärsöner i alla delar utan upteckning och skiffte wäl förente, det wij med namn och bomärckens i samma omtalte fremmande mäns närwaro bestyrcka.
Dito år, ort och dato.
Joseph Johansson Pitkälä, måg,   Henrich Josephsson Nenonen, måg
til witnes:  Jacob J: Bergström,  C: Palmrooth
Såsom med denna Förening kyrkiones fattige intet har kommit at åtniuta sin del effter
p9v Lag och Kyrkio ordningen med mindre at upteckning och delning skedt, dy på det de ei skola komma i mistning, utfäster undertecknadt sig änskiönt det ei så mycket komma bordt, at för denna Förening til Kyrkiones fattige aflefwerera emot Kyrkiowärdens quittence en daler 16 öre Krmt.
Samma år, ort och dato.
Henrich Josephsson Nenonen.
Til witne:  C: Palmrooth. “
Och sedan den samma blifwit på finska språket uttolckad samt af Henrichs Swärmoder Enckan Brita Henrichs dotter och Swåger Joseph Johansson Pitkälä samt des hustru Maria Anders dotter jemte Henrich Josephssons hustru Anna Anders dotter, alla närwarande, för richtig erkänd, berättade wäl Maria Anders dotter och hennes man Joseph Johansson theras åstundan nu mera wara skulle at få i besittning halfwa hemmanet, men sedan nämden med flere intygade, at detta Nänonens hemman skal bestå af ringa ägor och lägenheter, kan således tåla ingen Klyfning, så lemnade
p10 the sitt påstående i then delen och samtyckte thertil, at Henrich Josephsson med thes hustru Anna Anders dotter måge effter föreningens innehåll behålla hela hemmanet, hwilket finnes wara börde, och jemte Brita Henrichs dotter samt Henrich Josephsson och des hustru Anna Anders dotter begiärte thet Rätten ofwanstående förlikning nu stadfästa wille, dömdes altså i förmogo af XX Cap: Rätt:B: then samma i alla delar at fast stånda.

p22v Bonden Jacob Josephsson Pussu ifrån Aurajerfwi by ingaf i Rätten en honom och des medarfwingar emellan angående arf effter theras Föräldrar uprättad förenings skrifft af följande lydelse:
“ Underskrefne afledne Bondens ifrån Ruowesi Sokn af Kuru Kapellän samt Aurajerfwi bylag och Pusu hemman Joseph Mattssons myndiga arfwingar såsom ock på de omyndigas wägnar närmaste anförwanter som sig Förmynderskapet antagit jemte berörde den aflednes Encka Anna Thomas dotter hafwa ingåt förening med hwarannan så, at bemälte Encka underhållas skall til sin dödedag effter yttersta förmåga af sin älsta Son, Jacob Josephsson, hwaremot de andre arfwingarne til Fäderne och möderne hwarken nu eller förnäst wilja fordra mera något allenast
p23 Son Jöran af sin älsta Broder Jacob benämd bekommer effter öfwerenskommelse 11 och ½ plåt eller 69 … Krmt, Fem tunnor råg, en Koo, ett Får, en yxa, en lija, en skiära;  Son Anders äfwenledes bekommer 11 och ½ plåt peng:, Fem tunnor råg, en Koo, ett Får, en yxa, en Skära och lija;  Son Thomas 11½ plåt peng:, Fem tunnor råg, en Koo, et Får, en yxa, en lija och Skiära;  dottren Maria Fem och ½ plåt i contant, 2½ tunnor råg, en Koo, ett Får, en yxa, lija och Skiära af merbenämde Brodren Jacob, hwilket härmedelst med namns och bomärkens underskrifft bekräfftadt warder af Kuru d. 4. Januarii 1754.
Maria (i orig.) Thomas dotter, Encka
Jacob Josephsson Pusu, älsta Son
Matts Josephsson Kåwettu, andra Son
Henrich Josephsson Nenonen, tredie Son
Christina Josephs dotterens man, Mickel Jöransson Nojonen
Mårten Josephsson Tapio, fierde Son
Jöran Josephssons Förmyndare Jacob Josephsson Pusu
Anders Josephssons Förmyndare Jöran Johansson Hännis
Thomas Josephssons Förmyndare Jöran Josephsson Kowanen
Maria Josephs dotters Förmyndare Jacob Josephsson Pusu
til witne:  Matts Henrichsson Ikonen, Tolfman,  Johan Johansson Kowanen
Isaac Florin, sac. in Curu skrifwit effter begäran. “
Hwar öfwer samt at Jacob Josephssons
p23v Broder Henrich Josephsson nu närwarande samma förening effter upläsandet deraf i alla delar för richtig erkände, detta til åstundat bewis ur domboken blifwer meddelt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Muslimi, josta tuli kristitty

Nakkilan seurakunnan vierasseurakuntalaisten luettelosta löytyy todella mielenkiintoinen tapaus elokuulta 1880. Mainitun kuukauden 15. päiv...