Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

14.2.2014

Kiikala Winter Ting 3-4.2.1685 p59

Förekommo Sochnens Inwånare i Kijkala församblingh gifwandes klageligen tillkenna, huru såsom Coadjutoren hersammastädes Michael Zachariae Lundanus nestförleden Juulehelgh är igenom döden afleden, hwilckens dödeliga frånfälle the så myckit mehra condolera, som han war en flijtig, alfwarsam och nijtelskande man, then ther med stoor åhåga här uti församblingen en Gudz Ordz tienare uti 28 åhrs tijdh arbetade, och förmedelst sitt hastiga frånfälle lembnat Änkian efter sigh med 9 mehrendels omyndige barn.

Warandes theer före nu närwarande allmogens enhälleliga begieran, att fåå dess Son Dn Studiosum Danielem Michaelis Lundanum till deras Cappelan, och dett i anseende  1o till den långliga och beswärliga tienst, som bemte Sal. Hr Michael här i församblingen gifwet hafwer, och sin Swärfader, nu warande Pastori Wällärde Hr Laurentio Magni Zarenio utj dess höga och opstijgande ålder utj 15 åhrs tijdh allena här i församblingen opwachtadt och medh den ringa legenheeten med församblingens största beröm och goda nöije sigh wäl benöija låtit;  2o att den fattiga Enckian medh dhe mehrendells omyndige barnen ther igenom och kunde hullpas så wähl som Pastor af sin nepot understödd blifwer, hwilcken  3o och intyges wara af ett frombt och fractabelt sinne, och utj Studierne wedh den Kongl.

Akademien sigh tämmeligh förekommen och allaredan här i församblingen med predikande ett godt prof om sigh gifwit, att således församblingen medh dess person är wähl tillfredz, och ther före enhälleligen af dett Wenerando Consistorio Ödmiuckeligast begiera, att fåå honom till theras Sacellanum här i församblingen, der till och Dn Pastor sitt sambtycke nu meddelte, och för the monge omyndige barnen skull låfwade honom heela Cappelans rättigheeten Cedera;  hwilcken församblingens trägna och Ödmiuka ansökningh och begieran bleef ad notam tagen och Saaken till dett högwördiga doom Capitlet tienstl: heemsteldh.

1 kommentti:

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...