Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

20.1.2012

Grabben suvun perinnönjakoa

Grabbackaa kesällä 2002
Månsin lapsista tuli Nils Grabbesta (k. 1549), Grabbackan seuraavasta isännästä, tunnetuksi tulevan kuninkaan Kustaa Vaasan luottomiehenä. Kun tanskalaiset unioniajan lopulla 1520-luvulla piti Suomea miehitettynä, johti Nils sissiryhmää, joka Turun saaristosta ja Räävelistä (nyk. Tallinna) käsin hyökkäsi unionitanskalaisia vastaan. Sinä aikana hän tuli herättäneeksi tanskalaisissa niin paljon pelkoa, että tämän ns. Kustaa Vaasan vapaussodan loppupuolella syksyllä 1523, kun tanskalaisilla enää oli Viipurin linna hallussaan, he eivät uskaltaneet antautua Nilsin piiritysjoukoille, vaan paikalle oli kutsuttava toinen päällikkö, Ivar Fleming, ottamaan antautumisen vastaan. Siitä lähtien Nils myös oli paljon Viipurissa, mm. linnaläänin voutina. Viipurissa ollessaan onnistui Nils säännöllisesti suututtamaan venäläisiä niin, että Kustaa Vaasa loppujen lopuksi sodan syttymisen pelossa päästi hänet tehtävistään. Nilsin ensimmäinen vaimo oli Elin Klasintytär ja toinen puoliso Kristina Knutintytär (Kurck-sukua).

Toinen poika Klas, Snappertunan Horsbäckin, Kirkkonummen Koskiksen ja Navalan isäntä, oli nähtävästi veljeään rauhallisempi eikä hänestä kovin paljon tietoa olekaan. Hänen vaimonsa oli mahdollisesti nimeltään Karin.

Grabben veljesten perinnönjako vuodelta 1526;

Heimos i Karis 13 oktober 1526. Lagman Erik Fleming stadfäster ett jordaskifte, hvarigenom Klas Grabbe afstår åt sin broder Nils Grabbe hälften i Grabbacka gård i Karis mot Koskis i Kyrkslätt socken. Afskrift, sannolikt från senare delen af 1500-talet, i Finlands statsarkiv. FMU 6337

Thenn tijdh jagh Erich Flämingh laghmans tingh hwlt med allmogen i Rasborgz län aff Karis sochen i Heijmosby i welbyrdigh mans närwaro Niles Grabbe, fowgote på Rasborgh och öffwer länedt, anno Domini 1526, lögerdagen näst effter sancte Birgitedag, tå kom å satte tingh Claus Grabbe och tilstodh om ett jordskiffte, som han hadhe giortt medh sin elskelige broder Niles Grabbe nw för ett åår sedan. Tå war iagh staddt widh Rasborgz gårdh och wart kalladt aff them till samma skipte, och welbördigh man Hendrich Hendrichson, booandes wpå Donisby, närwarandes och flere gode männ öffwer samma skipte, så att Clas Grabbe wpleth en halffdeell wthi Grabbacka, som Niles och Claes war tillhopa giffuit, förwthan all sijskensbijte, theres fader och moder them hade giffwidt tillhopa allan gården såsom Mångz Grabbe sine söner hadhe giffwidt medh breff; samma breff och iagh seedth haffwer medh welbördigh mans insegel Tönne Erichsons medh Mångz Grabbes egidt insegill och Såffrin Påualsons jnsegill för samma breff, som war giffwidt wppå alltt Grabbacka, hwilcken halffdeel, som Clas hadhe wthi Grabbacka gårdh (hade) nw skötte wndan sigh och sinom arffuom å satte tinge och wnder Niles Grabbe och hans arfwom; affhände och Niles wndan sigh och sinom arffwom vpå samma tijdh och vp wnder Claws Grabbe och hans arffwom een gårdh liggiandes i Espo sochn för then halffdelen, som Claes hade wthi Grabbacka, gården, hetandes Koskis, liggiandes till Espo till tingzlagh och till Kyrkesläth till kyrckie, hwilckedt skiptte the nw stadhfäste, som the tillförenne giortth hadhe, som thesse 12, som tå i nämpden såto, wore ther fasth åtth, såsom ähr först Staffan i Kägrebacka och i Skwggböle, Oleff i Rwllarsböle, Oleff i Konungzböle, Oleff Andersson i Kila, Jop i Mesby, Lasse i Kila, Bentt i Göbbelby, Jöns i Konungzböle, Hans i Kwrby, Per i Kyrckenäss och Erich i Klockaböle Effter theres egne godh willia och sammtyckie och effter thet skiffte lagligit giorth war och fans ther och wittne till att för:de Mångz Grabbe och hans e[l]skelige hwstrw Ingred Classdåtter hade andre köpegodz annorstädis än Grabbacka wärdth war, hwilcke köpe godz war skipt alle sijskene emillan. Effter thet så lagliga alltth tillgån[g]idt war, tå dömde iagh för:de sköttningh staducht och fast och hwar skall niwtha wpwnder sin gårdh ther effter som hwart haffwer haft wtaff ålder, jngo wndantagandes, hwadh ther nw wpwnder eller thet framdeles wpspörias kan, hwadh thet är hälst i wåtho eller tårro. Till ytermere wisso att så i sanningen är tillgångit, tå hänger iagh mitt insegil nädanför thetta breff medh Niles Grabbes egidt och Hendrich Hendrichsons och Clas Grabbes insegil. Datum anno die et loco vt supra.


Månsin tytär Margareta Grabbe avioitui Tenholan Prästkullan Sune Perssonin (Ille-sukua) kanssa. Edellä mainittujen kahden pojan ja yhden tunnetun tyttären lisäksi oli ainakin vielä toinenkin tytär, ... Månsintytär, jonka etunimi valitettavasti jää puuttumaan asiakirjoista. Nils Månsinpoika teki näet 1539 perinnönjakoa siskonsa tyttärentyttären Brita Larsintyttären kanssa, joka oli Sipoon nimismiehen Hans Erikinpojan (Ekelöf-sukau) vaimo. Tämän Britan on siinä vaiheessa täytynyt olla ainakin n. 20 vuotta vanha, eli syntynyt viimeistään 1519). Jos oletetaan, että hänen äitinsä ja äidinäitinsä olivat vähintään saman ikäisiä heidän saadessaan tyttärensä, on ... Månsintyttären täytynyt syntyä viimeistään noin 1479, luultavasti jo aikaisemminkin. Veli Nils Grabbe, joka kuoli 1548, lienee syntynyt n. 1480/1490-luvuilla, sillä hän oli sissipäällikkö 1520-luvulla. ... Månsdotter oli näin ollen ehkä Grabben sisarusparven vanhin. Hän jäi ehkä kokonaan Grabben sisarusten perinnönjaon ulkopuolelle 1526, koska Nils Grabbe 1539 jälkeenpäin hyvitti hänen tyttärentytärtä Grabbackan siskonosasta.

1 kommentti:

  1. Vähäkangas artikkelissaan Uusmaalainen rälssisukusikermä, argumentoi löytöjensä perusteella että Maunu Grabben vanhin tytär olisi ollut nimeltään Kadrin eli Katriina; ja että Kadrin aviomies olisi ollut Tervajoki- eli Tervik-kartanon rälssimies.

    Minun omia päätelmiäni on sitten niiden sukutaulujen pohjalta, että Kadrin täytyi olla lastensynnytysiässä jo viimeistään vuonna 1490 ja mieluiten vähän aikaisemminkin. Tämä johtuu Tervajoen hypoteettisen yhden tyttären aviosta Sarvilahteen jossa hän olisi tullut nykyisten Creutzien esiäidiksi, nimittäin jo ihan 1500-luvun alkuvuosina (noin vuoteen 1510 mennessä) ilmeisesti syntynyt Sarvilahden Matias Nuutinpoika tulisi mahtua hänen pojakseen ja Kadrin tyttärenpojaksi.

    Tästä tulisi asetelma, jossa sisaruksilla on sellainen vanhanaikainen parinkymmenen vuoden ikäero: vanhin eli Kadri syntisi noin 1470 ja pojista nuorempi Niiles syntyisi noin 1490.

    VastaaPoista

Blogitekstisuositus

Habsburgit ja sisäsiittoisuus

Carlos II de España. Juan Carreño de Mirand via Wikimedia Commons Genin avulla voi tietyin varauksin tarkastella mielenkiintoisia asioit...