Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

23.1.2014

Eräitä merkintöjä Taivassalon kirkkoherra Alftanin tiimoilta

TerhiA:n muistiinpanoista löytyivät nämäkin puhtaaksi kirjoitetut muistiinpanot, jotka koskevat lähinnä Alftan-sukua.


563         Anno 1664 den 22 och 23 Junij, höltz ordina-
rie Laga Häradz Sommarting medh almogen och den
gemene Man af Töfsala Sochn i Caustis Länsmans-
gårdh, Närwarande Cronones Befallningzman Wäl-
förståndig Hanss Hansson och desse Edsworne ..

534         Fordom Pastorens i Töfsala H: Erici Erici barn och
ärfwingar som ähre Henrich, Isak, H: Abraham
och H: Israel Erichssöner, med Hustru Karin
och Hustru Anna Erichs döttrar företrädde och
gofwo tillkänna, att såsom den Högste Gudh
hade deras Moder för någon tijd sedan hädan-
kallat, och de gierna wela komma till richtighs
med hennes effterlefnade ägendom; altså anhöl-
do de att Rätten denne deras tuist lagligen uptaga
535         och afhielpa wille, och nu först ransaka om
någre Saker, huar öfwer arfwingarna sinsemel-
lan äro tuistige. Då framsteeg Capellanen H: Nilss
och uppå den ene dotterens Hustru Karins wägnar
och praetenderade först på en Sölf:r Kanna om 111 lod
som henne skall wara Testementerat af Sal: Kyr-
kioheerden: der till Swarade de andra arfwin-
garna, att de aldrig weta af sådant Testamente
icke heller bewijses sådant med deras Sal: Faders / hand
566 p136 hand eller med något wittno; dessförutan ähr
samma Kanna pantsatt hooss lenssmannen för
16 D:r som sedan af H: Abraham igenlöstes, der
emot sade Hustru Karin Siälf, att probsten H:
Anders i Hållola och en Hustru i Åbo Juliana
skola hafwa hördt då denna Sölf Kanna blef Hen-
ne Testementerat, de andre arfwingarne sade,
att der det så woro, då hade det warit skeedt med
sådan Condition, att der hon Hustru Karin skulle
567         blifwa oförsorgd, efftersom hon hade feel på sin
hörsell, då skulle hon bekomma samma Kanna,
men nu, mädan hon är wäl försörgd, mente de
henne inth hafwa någon rätt till samma Sölf Kan-
na som war den endaste och bästa. Tillspordes
fullmächtigen H: Nielss, om han kunde erholla
med Edh sig hafwa hördt det hennes Sal: fader
Testementerade henne samma Kanna, han sua-
rade sig inth hördt af Kyrkioheerden sådant, utan
af hans hustru, huilken åtskillige reesor bekiende
för honom, att Kannan war Hustru Karin Testemen-
terat, de andre arfwingarna mente, att Professo-
568         ren M:r Peer Bergius och hans broder H: Mattz
i Pöctis, måtte hafwa någon wetskap här om, effter-
som de wid samma tijd då deras Sal: fader afleed,
woro förhanden, och elliest praeceptorerade Bergius
för Sönerna: Så emedan wittnen, huar på denne
Saken sig stödier och begge Parterne påberopa nu
icke äro tillstädes, dy blef Saken, Sölf Kannan an-
gående till nästa ting upskuten, i medlertijd skall  /hustru
569 p140 hustru Karin förskaffa sig wist beskeed ifrån
H: Andrea i Hollola, att samma Kanna blef
Henne på fadrens Sothe Säng Testementerat;
Sedan praetenderade Sonen Isak på sin Swän-
tienare löhn för 13 åhrs tijd för hemmanet Huch-
kais, det han alt ifrån A:o 1657 hade ridit föör,
och mente sig der före nu wara närmast det fram
för sine andre Syskon att inlösa, der emot hade
de inth att inwända, uthan tillstod honom så
uthi 13 åhrs tijd hollit Rusttienst för Hem-
570         manet, som och att Hemmanetz lösen honom
af deras Sal: Moder är tillsagd.  H: Abraham
Consenterade att Isak löser Hemmanet: men H:
Israel sade sig och gierna willia det lösa, doch
sade han, der Broderen Isak inth wille det afstå,
kunde han inth heller neka honom det att lösa,
huar med så han som de andra arfwingarna
begiärte att Häradzhöfdingen tillijka med Befall-
ningzmannen wille dijt uth komma, och der
all deras öfrige tuist, arfskapet angående,
jemka och liquidera, det och bewilliades,
och blef effterkommit som siälfwa bytes-
brefwet uthwijsar. /

546/582  Sentens
Då aldenstundh först befinnes att Isak Erichsson haffwer
utridit för Hemmanedh, och imedler Tijdh hans modher
haffuer honom ifrån hans Exellentz Her Hendrich Horns
Tienst bort skyndat och till sagit honom fullkomblig
förbemälte Jwkais hemmanedh, som Marcus Mårtsson
547/583  i Taipale, Mattz Sigfredsson i Kurialax intygade så …
gån g..t wara;  2/  förbemälte Isack ähr älst af brödern_
undantagandes Hendrich Erichsson som sin arff utbekommit
haffuer och der med sin Rätt Efftergiffuit, altså der
aff dependeras mehrbemälte Isack effter …., elliest
och alla hans Sam Syskon undantagandes Her Israel
(583)      haffua Consenterat och bejakat att mehrbe:te Isak fram
för någon annan förbet: Hemman skulle Possidera
och besittia, som Protocollet utwijsar;  3/ Nembden intyga
att Hemmanedh skulle klyfuas till two så är ingendera
behåldne, derför effter gammall Lagmans Her Greger
548/583  Mattzsons doom uthi … effter Gudzbördh MCDXC på
Tiugunde dagen Juull och effter dett 6 Cap:ll Jorda B:
Ehrkennes Isack Erichsson närmast wara Godzsett besittia
548/584              och utlösa dhe andra arffuingar effter bytes breffs inne-
håldh.
Hwadh wedh kommer dhe 252 Dr 31/öre Gieldh som
Gårdssens wärde icke tillräcka kan Erkennes sådant
Effter dett 22 Cap:ll Erfd:B: aff löössören och utstående
Sölffuer och Pantter sedhan dhe är inlöste att gottgiöras
och betalas, och dett öfrige der aff flytande ….. till
skifftes emellan dem som minst bekommit haf:r
Hwar och jcke löösören Rehkär till, thå brista hwar
mark för …;  Här emot doomen haffuer H: Israel
Appellerat.  /  Hwadh
585         Hwadh wördige Kyrkioherdens wällärde her Cla…
Brennerj Praetension och fordran wpå Sextijo ….
Spanmåhl och 100 Dr K:M:tt anbelangar som aff åfuanb…
Gårdh Jwchkais effter sin Sal: Syster fordrar emedhan
wälbemälte Kyrkioherden uthi sin Sal: Hustrus ….
Elin Mårthens dotters wällmodh och lijffs tijdh
åffuanbemälte Gieldh icke fordrat haf:r, mycky
mindre thå när han henne med dett högwördige
Altarens Sacramente besöckte der om thalt Eij
heller effter hennes dödh tå byte stodh omrördt
Och der igenom förteeget sin rätt,  Ty ährkennes
Kyrkioherdens Praetension i detta fallet af inth wärde;
Emot denne doom haffuer Kyrkioherden Appellerat
_________________________________________________________________

571         Måns Larsson i Hylkilax Hustru Annas man
inlade i Retten en Supplication, der uthi han
besuärar sig öfwer Majoren Wälb: Christer
Carplan, det han i förledne Sommars åwer-
kade för honom och hans granne i Hylkilax
572 p137  ett Engstycke, som af ålder under bem:te Hylkilax
ägor warit hafwer, och borttagit hööet som
han der uppå bärgat hade, huar till Majoren
swarade, detta Engestycke hafwa altijd och af
ålder legat under Sarflax ägor, då framhade
Måns Larsson Simon Jöransson ifrån Marjus
huilken bekiende sig seedt: att Hylkilax boar altijd
slagit samma Engstycke: Men Majoren produce-
rade Nembdemannen Johan Olofsson, som bekiende
sig hördt talas, att detta Engestycke ligger under
Sarsslax ägor, och att han det och der under bär-
573         gat hafwer den tijd han der på bodde. Sedan
framhades Sigfred Grellsson i Kofueris och
Meri Masko Sochn, huilken bekende sig wara född
och upwäxt på Sarslax, och slagit altijd samma
Engstycke såsom de andre Sarsslax ägor, Säijandes
nu wijdare, att Clemet Erichsson hade det samma
giordt, men Clemet nekade der till och sade sig inth
slagit der höö, men fullmächtigen Olaus Both-
vidi Exciperade emot denne Clemet, säijandes ho-
nom wara en Intressent uthi Saken, och dess för-
utan bött ährerörige böter. Så emedan Måns
larsson inth hade någon Special fullmacht ifrån
574         larsson inth hade någon Special fullmacht ifrån
sitt herskap som rätta Jordäganden är, dy up-
skiutes Saken effter det 15 C: Jordb: till des han
förskaffar sig en nöijachtig fullmacht att uth-
föra denne Saken.
( Länssmannen Larss Andersson dömbdes att betala  /  till

_________________________________________________________________

575         Anno 1664 den 3. och 4. Octobris
begyntes laga Herads Höst Ting och höltz med allmogen …
Töffzala Sochn och Causto Lenssmans Gårdh å Hans ….
M: … mans och Assessorens wthi den Hög… Kongl: …
i Åbo, så och Herads höfdingen i Wemo och Nedre S…
da heradh, den E…borne och Högachtadh Nicolaus Litz …
wägne, närwarande Cronones Befalningsmans …
… Hans Hansson och desse Edhsworne såto

577         Compagnij Quarter mestare Isack Erichsson anhölte
…. Aff Rätten ett utslag om Jwkais Ryttare gårdh
antingen han eller hans bröder skulle wara närmast
samma gårdh att besittia, och altså mehrbe:te Isaks
Swåger Månss Larsson inlade i Retten Her Herads höfdin-
gens Högachtat Nicolaii Litzens och Befalningsmans
wällach:t Hans Hanssons bytis breff daterat den 23:
Junij 1664 angående om dett arff som ähre fallin
emillan Hendrich Erichsson, Qwarter mestaren Isack
Erichsson, Dominus Abrahamus Ericj, Dns Israel Ericj
Syskona H: Karin Erichs dotter, Hustru Anna
Erichs dotter fordom Sal: Pastoris wthi Pedersöre käre…
578         Erichs dotter fordom Sal: Pastoris …
Hustrus barn och Barna barn, effter mehrbemälte
Sam Syskon fäderne och möderne aff  förbemälte
Jwkais gårdh; hwilken gårdh med .… och Jordh åker
och Eng och alla tillägor och Pertinentier ähr aesti-
merade och skattade till 1200 D:r Kåpp:r M:tt
som åfuanbemälte bytis breff förmäller der ut…   /  först
579 p346 först up….res Her Abrahams Gieldh till 353 Dr …
K:M:tt hwilken ingieldh och arffningar … annat Con…
tera allenast om Ett Rustningz … om 40 Dr som
Isack haffwer Cronones Tienst giordt, der till Isak
eij kunde moot seija, allenast Praetenderar sig haffua
uthi samma ställe Een fåla aff _odzala Erich aff-
handlat och dijt i gården lembnadh, den Her Abraham
sedhan skulle haffua tagit, hwilken saak the böör
corrigeras när arfuingar sins emillan löösören …
… sådant up…öres å Hr Abrahams Praetension
580         Qwarter mestaren Isack Erichsson op…res 356 Dr
som mehrbemälte Isak igenom sin Rijdande för ...
nadh till kommer der till och Hans Sal: modher aff
hans frijbonde Renttan upborit
Hr Israel beståås 227Dr
Månss Larsson beståås 91 Dr 4/öre
ähn föllier begraffning bekostnadh som up… …
herr Israell opsatt  114 Dr 18/. 
no..  84 Dr  /  198 Dr  18/ -
Her Abraham upsatt 107 Dr 24/.
581         Befalningsman Måns Larsson  66 Dr hwilken …
Israel … Abraham och Måns Larsson detta … …
gieldh hwar för sig Eedeligen å lagz book bekräfftade,
öffuer  ….  icke …der utlagdt.
Hustru Karin Erichs dotter bekåstnadh 6 Dr 24öre
Summa Summarum 1452 Dr 31/öre
Hwkais Gårdh wärderat 1200 Dr
Per Ballancie förblifuer 252 Dr 31/öre som gielden
ähr mehra, ähn Gårdzsens valor och wärde stijger  /  Sentens

_________________________________________________________________

604         Kom och nu för Rätta Kyrkio herdenss hustru ifrå Töfsala
hustru Elin, klagande till Clemett Clemetsson Bårgare här
i Staden och till Tomass Hindersson Baltzar W…erss Båtz-
man, att dhe hadhe lockatt och Tåbbatt henness piga ifrå henne
Och nu hadhe hustru Elin bekommitt Pigan på Lööp igen, hwil-
ken och nu häär för Rätten stodh, och bekende så i sanningh
wara som hustru Elin klagade;  Och blef af Retten afsagdtt
efter 21 Cap:tt i Bygninga Balken i den första och femm…

605         Punchet, att bådhe dhe Männ som Pigan Lockatt hafwer och hon som
sigh Låcka Leett, böthe 3 D:r huardere till Treskifttess, och Pigan
skall tiena sitt åhr utt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...