Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

19.1.2014

Veljesmurha vuodelta 1790

Viitasaaren haudattujen luettelosta kesältä 1790 löytyy merkintä Henrik Pasasesta, jonka kohtaloksi oli tullut kuolla oman veljensä murhaamana. Edesmennyt sukututkijaystäväni on kirjoittanut puhtaaksi Saarijärven kirkkoherra Henrik Caloniuksen suomennoksen alkuperäisestä oikeudenkäyntiasiakirjasta.

Viitasaaren haudattujen luetteloa vuodelta 1790
Murhaajan lopulliseksi tuomioksi tuli "tavallisella pahantekiäin surmapaikalla pitäjässä mestattaman, nijn että hänen kaulans hakatan poiki ja hänen päänsä pannaan steilin päälle ja rumis rattaan päälle..."AFFSKRIFFT Kuningallisen Maijestetin ja Waldakunnan Wasan Hofrätin suuressa Ruhtinan Maasa Suomesa, päätös ja Duomio yhdesä Käräjä Oikeudessa Wijtasaaren pitäjäsä ja Wasan Läänisä Välikäräjisä tutkitussa ja 15. edesmennesä heinäkuussa duomitussa jutussa, koskevasa Talon mieheen Matti Pasaseen, jonga päälle on kannettu, että hän Rukous päivänä 7. Malis kuusa edesmennena Vuotena vihan kijvaudessa on Veitzellä nijn kovin haavoittanut Veliensä Talon miestä Henric Pasaista rindaan, että hänen kohta on täytynyt sijtä jättä hengens, annettu, sitte kuin Kunnigallisen Maijestetin armollinen vastaus kuudennesta kolmatta kymmenestä päivästä Lokakuusa, sisälle tuli Vasasa 14. Joulu kuusa 1790. Tämän Rikoxen Asian on Kuningallinen Hofrätti ottanut koettelemuxensa ala, ja mitä ensistä tulee Välikäräjän päätöxeen 26. Huhtikuusa edes menneenä vuotena, jonga kautta estämättömixi Todistaijxi ovat julistetut Talon miehet Kyöstä Kyöstäjän poika Pananen ja Lautamies Kyöstä Kåckonen, ehkä kuinga Matti Pasanen on muistuttanut, että Kyöstä Pananen ja Henric Pasais vainajan leski Anna Matin tytär olivat serkut ja Kåckosen Äiti Anna Matin tyttären Isän Äidin sisär, jotka esteet Matti Pasanen ja hänen vaimons Stina Pavalin tytär ovat vielä Hofrätissäkin edes kandaneet, (……..) koska Anna Matin tytär on ollut läsnä oikeudessa, koska sitä murhaa kuin hänen mies vainajans päälle on tapahtunut tutkittijn, tulee hän katzottavaxi nijnkuin rijta-kumpani, ja koska Kyöstä Kyöstäjän poika Pananen on hänen serkkunsa ja sen kaldainen sukulaisuus (…) § 17. Cap. Oikeuden käymisen kaaressa luetaan laillisexi esteexi, nijn ei taida Kyöstä Pananen pidettää estämätöinnä todistajana, josa osassa välikäräjä Oikeuden päätös muutetaan; jota vasten koska Kyöstä Kåckonen ja Anna Matin tyttären Isä ovat serkut, jonga kaltainen sukulaisuus edellä nimitetyssä Lain paikasa ei lueta laillisexi esteexi, nijn vahvistetaan Välikäräjä Oikeuden päätös sijnä osasa joka julistaa Kåckosen estämättömäxi todistajaxi, jonga kautta se Kåckosta vasten tehty muistutus tyhjään raukee. Mitä sitten itze asian tulee, eli kanteeseen Matti Pasasta vasten, nijn on hänelle syyxi Oikeudessa ilmi tullut, että hän on Veli vainajans Hinrikin kans yhdesä seurasa kulkenut sekä kirkoon että kirkosta takaisin, ja myös ehtoolla myöhään tullut kotia ynnä tapetun veljensä kansa, joka on lyötty kuollut hänen reesäns, ja hänen rinnasans koska hän reestä sisälle kannetijn, näkynyt Lautamies Kockosen valan jälken yxi veitzellä saatettu haava vaseman rinnan alla, ilman jota myös talon-väki olit tällen Todistajallen näyttäneet sen puukon, jonga he olit Matti Pasaselda pois ottaneet, ja hän oli nähnyt verisexi terän hamaan puoleen puukon päätä asti. Ja ehkä kuinga Matti Pasanen on Oikeuden edesä selittänyt, että hän päänsä heikouden tähden ei taitanut toimitta, kuinga Henric Pasasen murha olis tapahtunut, nijn ei ole hän kuitengan, koska Kåckonen ennen mainitusa tilasa kyseli häneldä tämän murhan työn muotoo, syyttänyt päänsä heikkoutta, vaan tunnustanut ei ainoastans Kåckosellen ja lautamiehellen Närhillen ehkä kuinga eroitetussa paikasa ja erittäin kullengin, että hän pikaisudessa on veitzellä saattanut Veljellens Henrikillen sen nähtävän haavan, josta hänen täytyi kuolla, mutta myös jälkeenpäin Närhin ja valamiehen Torparin Michel Tijasen läsnä olles tunnustanut rikoxens nijllä sanoilla, että hän oli ansainnut kini pandaa nijnkuin veljensä murhaja.

Täsä asian laadussa, ehkä kuinga Kyöstä Pananen, nijnkuin edellisissä sanottin, on löytty estetyxi todistaaman tässä asiasa nijn lisää kuitengin hänen ja Matti Pasasen nuori ikäisen pojan yhteen sopiva todistus, sitä enemin sen asian vakuutta, että Matti Pasanen on tappanut veljens Henrikin kuin että Matti Pasanen eikä välikäräjäsä eikä täällä Kuningallisessa Hofrättissä ole taitanut nimittä ketäkän toista syypäätä veljensä kuoleman, koska nyt vielä tämän tygö tulee, että Matti Pasanen on löytty kaxi kielisexi, ja että usiambi valan päälle kuultu todistaja, ynnä v.Pastorin Porthanuxen kanssa, ilmoittaneet ovat hänen ollen harjandunen juopumuteen, ja juovuxissa ollesansa ollen levottoman ja ylimielisen. Matti Pasanen myös Kyöstä Panasen ja Maria Hanhiniemen todistuxen jälken, palaitessans kirkolda Pasalaan, on sinä päivänä ollut lijkutettu väkevildä juomilda, nijnkuin myös Matti itze sen yhdexi osaxi tunnustanut on tänne sisälle annetusa kirjasans. Sen tähden löytä Kuningallinen Hofrätti, kaicki nämät asianhaarat yhtenpannut, ulostekevän täydellisen todistuxen Matti Pasasta vasten, että nimittäin hän 7. päivänä Maalis kusa mennä vuotena vihan kiukusa heidän välilläns ylösnosneen rijdan alla on lyönyt puukolla veljensä Henrikin rindaan sen haavan, josta hän kohta kuollut on, ja joka haava, Provincial Doctorin Hastin valansa päälle ulos annetun todistus kirjan jälkeen, on itzesäns kuolettavainen ollut.

Mitä jällens sijhen rangaistuxeen tulee, johon Matti Pasanen tämän työn kautta on itzesä vikapääxi tehnyt, nijn on hän kyllä päälleseisonut, että hän on ollut heickopäinen, sekä silloin koska tämä rikos häneldä tehtijn, että myös usein sitä ennen, mutta koska ei ainoakaan todistaijsta ehkä kuinga he (…)da aikaa ennen ovat hänen tundeneet ja kansakäymistä hänen kansans pitäneet, ole nähnet hänen toimittavan senkaldaisia töitä, jotka taitaisit ulosmerkitä jongun heickomielisyden, vaan paljota enemin ovat kaicki sijnä yhtensopineet, ettei hän sinä aikana kuin murha tapahtui, ole ollut vaivattu heickomielisydeltä, nijnkuin hän itze on tahtonut sanoa, ehkä hän sijnäkän asiasa on osoitetulla tavalla puhunut, nimittäin ensistä pälleseisonut, että se virhi jo kirkosa tuli hänen päällens, vaan sitten että se vasta oli tapahtunut hänen ollesans Kockilan talosa; Sentähden ja sijhen katzoin, että myös v.Pastori Porthanus hänen Välikäräjän anomuxen jälkeen ulosannetussa todistuxesans Matti Pasasen tilasta, on jättänyt sen todistuxen, että hän usiambata vuotta ennen on valittanut itziäns v.Pastorin edesä ja näkynyt levottomaxi, mutta v.Pastori ei teitanyt sanoa, jos se oli heickomielisydesta eli juopumudesta, johon hän oli taipunut. Sentähden, koska Matti Pasanen ei pienimälläkän perustuxella ole vasten vala miesten todistusta taitanut näyttä ja todexi saatta, että hän sinä päivänä jona murha tapahdui, olis totisesti heickomielinen ollut, löytä Kuningallinen Hofrätti, ettei vähindäkään sytä ole pitä vaaria hänen perustamattomasta puhestans, vaan pitä hänen rikoxensa tähden lain jälken rangaistaman. Jonga tähden hän Matti Pasanen pitä tämän Veljensä Henrikin päälle täy(…) ehdollisen murhan tähden, 1 § 24 Cap. Pahan Tegon kaaresa, itzellens hyvin ansaituxi rangaistuxexi ja muillen pahan elkisillen pelvoxi ja varoituxexi, tavallisella pahantekiäin surmapaikalla pitäjässä mestattaman, nijn että hänen kaulans hakatan poiki ja hänen päänsä pannaan steilin päälle ja rumis rattaan päälle, jonga rangaistuxen alla myös sisälle käsitettäväxi tule se rangaistus, jonga hän juopumudellans ja Sabbatin rickomisella on ansainnut.


Kuningallisen Maijestn ja Valdakunnan HofRättin puolesta C J Gyllenborg Öfversatt af Probsten Henrik Calonius i Sarijärvi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...