Suku-uutiset myös Facebookissa - JuhanSuku

29.1.2014

Suomenkielisiä loitsuja 1700-luvun alusta

Lappväärtin käräjillä lokakuussa 1707 kuultiin kummia.....
ES-2092  ss.29  LAPPFJÄRD Ord. Sommar Ting  1-2.10.1707

p897  ….. etc …  och emedan Helga intet tychtes hafwa så godt förtrooende till Rätten elr willia wara så uthlåten som desse ährender fordra, ty tog undertecknad henne om aftonen uti sin kammar och lät gifwa henne maat, dricka och brenwin sampt toback, hwar effter hon kom sig bättre till mods och ibland andra rela-tioner berättade, att hon läsit desse orden öfwer Saltet, som Karin Hindrichs dåtter till sin koo fick:
 Mähiäinen mättä canda
p898      ilman lindu liatengin, Månen Kuckasen Kuust, månen helmän helpäst, umbi Betuliasta tulo,näti laski Lapisto, Kahat culdat Kaiwalosta, Sipiculdanen Kaiwalosta, Sipiculdanen Kädestä, jolda woiteli woitawita, pois pahat pajetkon.
        kuu Kuckass päiwä ackas (alkas?), lijke lijtämäs, paha pahemast, muta murhe cartamas, sijrä Pöwelisiäs, eij sinä sinulle sia ole, alla maan, alla manderin, alla kolmen pöudennenmanan, jos olet wädestä nin minä manan sinun wädän alla.
Andra dagen gaf Helga bättre Kiöp och icke allenast tillstod utan och in för Rätten uplees alt hwad här ofwan före är antecknadt. ….. etc …
Öfwer soldaten Michel Nilsson, som nu är uth wid Armeen i Påhlen, bekende hon sig hafwa läsit desse ord då han war ormstungen:
Ruskiarupinen Neytzig, paras painoinen ämändä, rupe sunas sulalla, merkkeitä kielälles,
och berömde hon denne bönen öfwer måttan för sin krafft skuld att strax borttaga werckan ifrån den som ormstungen är. Sielfwa processen här wid består der uti den som läser skall först kyssa eller andas uppå patienten och sedan uppå Saltet som läses öfwer, och sedan ingifwas åth den Siuka. Hon sade sig intet kunna läsa
p899  öfwer gresan, men meente att den som der af hafwer plåga, skall blifwa hulpen af Matts Puska i Cauhajoki och Jllmola sochn. Öfwer Thomas Mattssons hustru i Kåskela och bem: Kauhajoki by bekende hon sig läsit i Salt desse orden:
Jos sinä olet masta nin minä manan sinä man alla, joss olet tuulesta nin minä sinua tuulen
             Emoot såår som äro giorde med äggjern läser hon detta i Saltet:
              Jesus hawan isäxi, Maria Hafwan ämäxi, Pyhähängi woitaxi päldä tundemattomaxi, Sissäldä Kiwatomattomaxi, Jesuxen saanat sulimat, herran armo armotoni, pyhän hängen lämmin löyly.
          När under tecknad skulle alt detta upteckna, så giorde Käringen sig åther misstanckar och tog med be-dröfwelse sitt afskeed om afftonen och wille om Mårgonen i förstone in för Rätta intet tillstå, att hon sine Konster
p900  om afftonen hade uppenbarat, utan gaf lenssmannen tillkenna, att hon om natten för ofwanskrefne Brita Michels dåtter hafr högeligen klagat det hon lät narra sig om afftonen, försäkrandes, att de intet skulle narra henne om morgonen, hwilket och Brita in för Rätta bekende. Och emedan Helga war aldeles obstinat till att necka det som hon tillförne uti bättre förtroende hade bekendt ….  etc  …  ty sattes Helga i Kistan så lenge Sigfrids folck öfwer natten infordrades till Tings platsen.


Kiitos TerhiA

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogitekstisuositus

Julmaa vanhuksen hoivaa

Liedon Ankan kylän Ryngöllä syntyi tammikuussa 1821 rusthollari Matti Heikinpojan ja Ulrika Jaakontyttären perheeseen tytär, jolle annettiin...